Page 11 - Mullukzuiper-krant 2023
P. 11

De Langste Weg 11 jaar!


    Het is alweer 11 jaar geleden dat een aantal gezinnen die allemaal op de de Sint Lambertusweg wonen
    bedenken dat het voor de kinderen toch wel erg leuk zou zijn als we als groep mee kunnen lopen met de
    optocht. Na vele vergaderingen, bouw-, knutsel-, knip- en naai sessies is het dan zover, met onze naam:
    De Langste Weg. De optocht in 2012 is de eerste die wij meelopen, met als thema de Smurfen. Wij kregen
    de smaak te pakken en hebben sindsdien in verschillende samenstellingen met veel plezier meegedaan
    aan de optocht. Vele onderwerpen zijn de revue al gepasseerd. Met de trein als Gimmes spoor, als pers,
    bloemetjes, dansmariekes, poetsvrouwen, iets met de kerk (...), zeer sportief als fitness en nog vele
    meer. Helaas is de groep wat uitgedund, dit ook omdat er heel veel jeugd zeer betrokken was bij het
    JeugdCarnaval. Prinsessen, burgemeester, adjudanten, raadsleden en Dansdurskes. Het komt allemaal uit
    onze eigen DLW, zoals we het zelf vaak afkorten. Een aantal leden zijn er al vanaf het eerste uur bij en er
    is een continue vernieuwing van de groep met nieuwe bewoners aan de Sint Lambertusweg, ook dit jaar.
    In ons jubileumjaar, het 11 jarige bestaan, zijn een aantal oudgedienden weer teruggekeerd op het nest
    om voor dit feestelijke jaar de optocht gezellig mee te lopen. Wij hebben er allemaal zin in om met de
    Carnaval er een mooi feestje van te maken voor ons 11 jarig bestaan.

    Groetjes namens De Langste Weg
   Elluf-Elluf Quizwandeling
   Elluf-Elluf Quizwandeling

   Op z
   Op zondag 13 december heb ik met de Elluf-Elluf Quizwandeling meegelopen.
                               andeling meegelopen.
     ondag 13 december heb ik met de Elluf
                         -Elluf Quizw
                                           e zat daar in haar kleren
                                        emk
                                       . F
                     en met Julian en Lucas bij de Schuif
    e hadden om 14.30 uur afgesprok
   W
   We hadden om 14.30 uur afgesproken met Julian en Lucas bij de Schuif. Femke zat daar in haar kleren
   an de mullukzuipertjes. Z
   van de mullukzuipertjes. Ze vroeg ons hoe ons team heette. De jongens, Julian, Lucas en Gijs stonden
                e vroeg ons hoe ons team heette. De jongens, Julian, Lucas en Gijs stonden
   v
   alle drie al op hun telefoon te kijk en, dus onz e naam werd: De Mobiele Eenheid.
   alle drie al op hun telefoon te kijken, dus onze naam werd: De Mobiele Eenheid.
      as niet v
   Het w
   Het was niet ver lopen, volgens Femke zo’n 4 kilometer, maar het duurde wel lang. Dat kwam doordat
                       o’n 4 kilometer
                               , maar het duurde wel lang. Dat kw
                                                 am doordat
                      e z
          er lopen, v
                olgens F
                    emk
   we een boekje mee hadden gekregen met daarop de route en een foto speurtocht. Het was belangrijk
   we een boekje mee hadden gekregen met daarop de route en een foto speurtocht. Het w    as belangrijk
   dat we telkens precies de goede plek zochten van waar de foto in het boekje was genomen zodat we de
   dat we telk ens precies de goede plek z ochten v an w aar de foto in het boekje w as genomen z odat we de
   verschillen konden vinden tussen de foto en de werkelijkheid.
   v erschillen k onden vinden tussen de foto en de werk elijkheid.
   Mijn broertje Luuk en zijn vriendje Senn vonden nog veel meer verschillen, zoals blaadjes die waren
   Mijn broertje Luuk en zijn vriendje Senn v onden nog v eel meer v erschillen, z oals blaadjes die w aren
   weggewaaid, een dopje op de weg, auto’s die waren verplaatst. Het leek wel of zij zochten naar zo veel
   weggew aaid, een dopje op de weg, auto’ s die w aren v erplaatst. Het leek wel of zij z ochten naar z o v eel
   mogelijk verschillen! Maar de bedoeling was dat we per foto één duidelijk verschil vonden.
   mogelijk v erschillen! Maar de bedoeling w as dat we per foto één duidelijk v erschil v onden.
   Tussendoor was er een post waar Kevin, Marit en Naita stonden. Zij zijn bij de crew van de
   T ussendoor w as er een post w aar K evin, Marit en Naita stonden. Zij zijn bij de crew v an de
   Mullukzuipertjes en zaten v orig jaar in groep 8. Bij de post kregen we limonade en een lekk ere k oek.
   Mullukzuipertjes en zaten vorig jaar in groep 8. Bij de post kregen we limonade en een lekkere koek.
    erv
   Vervolgens via de Sint Lambertusweg, de Laamhoef in, naar de Boomstraat en toen waren we weer bij de
   V
                                       aat en toen w
                                              aren we weer bij de
     olgens via de Sint Lambertusweg, de Laamhoef in, naar de Boomstr
   Schuif
   Schuif.
      .
   Femke keek ons boekje na, we hadden bijna alle verschillen gevonden, en ik wed dat we de meeste
   F emk e k eek ons boekje na, we hadden bijna alle v erschillen gev onden, en ik wed dat we de meeste
   erschillen hadden gev
              onden.
   v
   verschillen hadden gevonden.
   Daarna kregen we allemaal een muntje waarmee we binnen bij de Schuif drinken en chips kregen.
   Daarna kregen we allemaal een muntje w  aarmee we binnen bij de Schuif drink en en chips kregen.
   Het w as een hele leuk e speurtocht.
   Het was een hele leuke speurtocht.
   Berrit
   Berrit
 10 10                           11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16